تبلیغات
تبلیغات
اخبــار فـوری
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

مراسم رونمایی تندیس علی حاتمی ( عکس: یلدا ذبیحی )

1 2

تمـــــــــاشــــاخــــانـه

جوایز کسب شده توسط سینمای ما
جوایز کسب شده توسط سینمای ما