دانلود


صفحه مناسب براي چاپگر


نشانه خوب و اميدواركننده براي انتصاب مديران توانا و با تجربه در حوزه سينما
عليرضا رضا داد مشاور ارشد رئيس سازمان سينمايي مي‌شود


سينماي ما- عليرضا رضاداد به زودي حكم مشاور ارشد رئيس سازمان سينمايي را دريافت مي كند.شنيده ها حكايت از قطعي شدن حضور رضاداد به عنوان مشاور ايوبي در سازمان سينمايي كشور دارد. عليرضا رضاداد در سال هاي 82 تا 86 مديرعامل بنياد سينمايي فارابي بود. انتخاب رضاداد به عنوان مشاور ارشد رئيس سازمان سينمايي را مي ‌توان نشانه خوب و اميدواركننده اي براي تعيين مديران توانا و متخصص در چارت مديريت سازمان سينمايي دانست.